Alternate Text

อินด์โปร์ เทอร์โม

Size(s) : 200 LT.

• 19 LT. • 200 LT.

 

น้ำมันถ่ายเทความร้อนคุณภาพพิเศษที่มีค่าความหนืดตามมาตรฐาน ISO  32 ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทนต่อความร้อนและต่อต้านการเกิดออกซิเดชันได้ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการนำความร้อนในช่วงของอุณหภูมิที่กว้าง  จึงสามารถให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนในระบบได้ดีโดยปราศจากตะกอน  และการสลายตัวเนื่องจากความร้อน  เหมาะสำหรับที่ใช้ในระบบปิด ใช้สำหรับเป็นซีล และใช้ในระบบถ่ายเทความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงแต่ไม่เกิน 285 oซ และอุณหภูมิต่ำแต่ไม่ควรต่ำกว่า –6 oซ 

 

  •  ต่อต้านการสลายตัวด้วยความร้อนและการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี
  •  ถ่ายเทความร้อนได้ดีเยี่ยม
  •  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  •  ป้องกันการเกิดโคลนและเขม่า
  •  ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี
  •  สตาร์ทติดง่ายที่อุณหภูมิต่ำ