Alternate Text

อินด์โปร์ โพลี กรีส 2

Size(s) : 18KG.

• 18 KG. • 180 KG.

 จาระบีสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูงประกอบด้วยสารอุ้มน้ำมันประเภทดินเหนียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาวะงานที่ทนต่อการกัดกร่อน โดยผลิตขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง ป้องกันน้ำ และลดการสึกหรอภายใต้สภาวะที่มีภาระสูง และมีความเร็วปานกลาง  อินด์โปร์ โพลี กรีส  2  ประกอบไปด้วยโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันจาระบีจากการกัดกร่อนด้วยการยึดติดกับผิวโลหะ  จึงเหมาะสำหรับที่จะใช้ในการหล่อลื่น plain bearing และ antifriction bearing ที่ต้องสัมผัสกับของเหลวที่เป็นกรดหรือด่าง   เหมาะที่จะใช้หล่อลื่นซีล นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับสภาวะการใช้งานที่มีการหมุนเวียนของอุณหภูมิจากอุณหภูมิปกติไปสู่อุณหภูมิสูง      โดยมีอุณหภูมิในการใช้งานอยู่ระหว่าง   -6o ซ ถึง 170 o

 

  • ลดการสึกหรอภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงได้ดี
  • ยืดอายุการใช้งานของจาระบี
  • ให้เสถียรภาพทางกลที่ดี
  • ไร้สารตะกั่ว สารคลอรีน และสารไนไทรท์
  • ทนต่อการชะล้างจากน้ำได้ดี
  • ไม่อ่อนตัว หรือรั่วออกจากลูกปืนได้ง่าย
  • มีเสถียรภาพในการเก็บรักษาที่ดี